Dance Teacher ...

Guru Hare Krishna Behera

 

Asst Dance Teachers ...

Shri Laxmi Prasad
Kumari Kaveri
Kumari Kalyani

 

Music Teachers ... 

Shri Prashant Ku. Behera (Odissi Vocal)
Shri Shantanu Panda (Hindustani Vocal)

 

Pakhawaj ... 

Shri Prafulla Mangaraj

 

Sitar ...

Shri Shiv Prasad Chakraborty

 

Tabla ... 

Shri Suresh Ch. Bhatt

 

Flute ... 

Shri Aditya Ku. Biswal

 

Chhau

Shri Sadashiv Pradhan